Навчальна программа циклу спеціалізації лікарів-хірургів з навчальної дисципліни “ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ ”

Програму складено співробітниками:

 • Завідувач кафедри пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії, хірургічної косметології з курсом основ приватної лікарської практики Харьков А.Л.
 • доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України Галіч С.П.
 • доктор медичних наук, професор Пінчук В.Д.

Рецензенти:

 • Доктор медичних наук, головний науковий співробітник Відділу мікрохірургії, пластичної та відновлювальної хірургії ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології АМН України ім.О.О.Шалімова»      М.Ф.Дрюк
 • Доктор медичних наук, професор кафедри хірургії , анестезіології і інтенсивної терапії інституту післядипломної освіти «Національного Медичного Університету ім.О.О.Богомольця» С.Ю.Лісайчук

Пояснювальна записка

Навчальна програма призначена для спеціалізації з пластичної та реконструктивної хірургії  лікарів-хірургів і є нормативним документом, в якому визначається контингент слухачів, зміст навчання на циклі спеціалізації, встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівця.

На цикли спеціалізації з пластичної та реконструктивної хірургії направляються особи, які мають повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальність «Лікувальна справа», спеціалізацію за фахом «Хірургія» (інтернатура, курси спеціалізації), сертифікат лікаря-спеціаліста  з хірургії,  посвідчення про присвоєння не нижче другої кваліфікаційної категорії з хірургії,  судинної хірургії, онкохірургії або комбустіології.

Мета спеціалізації з пластичної та реконструктивної хірургії  лікарів-хірургів – первинне набуття знань лікарями-хірургами з питань пластичної хірургії, уточнення показань до пластичних операцій, знайомство з методиками операцій.

         Термін навчання для лікарів-спеціалістів  – 9 місяців.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-хірургу для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги. Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 5 курсів  програми. Курс – відповідна самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі пластичної хірургії, або суміжних дисциплін. Курси розбито на розділи. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, курси і розділи закодовано.

Програму підготовлено згідно наказу МОЗ України від 02.04.2009 р. № 210 “Про удосконалення пластичної та реконструктивної хірургічної допомоги населенню України” , а також нормативними документами:

— освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.2003 р. № 239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіт з напрямку підготовки 1101 “Медицина”;

— експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52  “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”;

— рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 р. № 152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін“.

Програма забезпечує втілення принципу наскрізності викладання (додипломного та післядипломного з первиною спеціалізацією з хірургії), що сприятиме підвищенню якості підготовки.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Під час навчання лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов’язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних конференціях, тощо. З найбільш актуальних тем програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичні навички з пластичної хірургії та суміжних дисциплін.

Навчальний план циклу визначає тривалість їх навчання, розподіл годин, відведених на вивчення розділів навчальної програми. В разі необхідності, враховуючи рівень базисних знань та інші обставини, кафедра може вносити корективи та доповнення в навчальні години, які регламентовані навчальними планами в межах 20% від загального об’єму часу.

Найбільш доцільне орієнтоване відношення лекційних, практичних та семінарських занять на циклах тематичного удосконалення 1:4:1. Крім цього, планується самостійна робота слухачів поза аудиторією, яка не включається в навчальний план. У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу слухача до потрібних дидактичних засобів.

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів передбачено такі види контролю: оцінка базових знань, етапний контроль знань після кожного розділу програми, який проводиться за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття, заключний контроль та іспити.

Для базового контролю та заключного іспиту використовуються ситуаційні та тестові завдання у паперовому а комп’ютерному вигляді.

З метою поглиблення знань передбачено проведення підготовки  з основних суміжних дисциплін.

По завершенню навчання лікарі складають іспит з теоретичної підготовки та на предмет оволодіння практичними навичками.

Лікарі, які успішно закінчили навчання на циклі спеціалізації отримують посвідчення встановленого зразка.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

циклу спеціалізації лікарів-хірургів з “ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ ”

 

Тривалість навчання 9 місяців (1404 год.)

Мета циклу – первинне набуття знань лікарями з питань пластичної хірургії, уточнення показань до пластичних операцій, знайомство з методиками операцій.

Контингент слухачів: лікарі-спеціалісти, які мають повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальність «Лікувальна справа», спеціалізацію за фахом «Хірургія» (інтернатура, курси спеціалізації), сертифікат лікаря-спеціаліста  з хірургії, посвідчення про присвоєння не нижче другої кваліфікаційної категорії з хірургії,  судинної хірургії, онкохірургії або комбустіології  та працюють за спеціальностями “хірургія”, “судинна хірургія”, “онкохірургія” або “комбустіологія”.

 

Код курсурозділу Назва курсу, розділу Кількість навчальних годин
Лекції Прак-

тичні

Семінар-ські Разом
01 Основи  пластичної хірургії 26 143 34 203
01.01  Фундаментальні принципи пластичної хірургії 6 22 4 32
01.02 Трансплантація тканин 6 44 10 60
01.03 Ліпосакція і ліпофілінг 4 22 6 32
01.04 Ін’єкційна контурна пластика 4 22 6 32
02 Пластична хірургія голови і шиї 32 126 34 192
02.01 Фундаментальні принципи пластичної хірургії голови і шиї 6 24 6 28
02.02 Пластична хірургія при вроджених вадах голови і шиї 4 16 4 28
02.03 Основи реконструктивних операцій в області голови і шиї 6 24 6 32
02.04 Естетична хірургія обличчя 10 38 10 74
02.05 Функціональна і естетична хірургія носа 6 24 6 32
03 Пластична хірургія  тулуба 24 134 34 192
03.01 Фундаментальні принципи пластичної хірургії тулуба 6 32 4 42
03.02 Пластична хірургія при вроджених вадах тулуба 6 34 10 50
03.03  Пластична та реконструктивна хірургія тулуба 6 34 10 50
03.04 Естетична хірургія тулуба 6 34 10 50
04 Пластична хірургія молочної залози 36 120 34 190
04.01 Фундаментальні принципи пластичної хірургії молочної залози 4 12 4 18
04.02 Мастопексія 6 20 6 32
04.03 Аугментаційна мамопластика 6 20 6 38
04.04 Редукційна мамопластика 6 20 6 34
04.05 Аномалії розвитку грудей 6 20 6 30
04.06 Реконструкція грудей 8 28 8 38
05 Пластична хірургія кінцівок 24 134 32 190
05.01
Особливості анатомії та функції верхньої кінцівки і кисті
4 6 2 12
05.02 Дослідження функції нормальної  та ушкодженої кінцівки 2 6 4 12
05.03 Принципи та особливості оперативних втручань на кисті 2 10 4 16
05.04 Захворювання кисті та пальців 2 14 2 18
05.05 Ураження кістково-суглобових структур кисті та пальців 2 12 2 14
05.06 Травми периферійних нервів кінцівок та їх наслідки 2 20 2 22
05.07 Лікування ушкоджень сухожилково-м’язового та суглобового апарату пальців та кисті 2 10 2 14
05.08 Травматичні відчленування кінцівок та їх сегментів, місцевий гіпертензійно ішемічний синдром 2 10 4 16
05.09 Пересадка клаптів на кінцівках та усунення контрактур 2 10 2 14
05.10 Аномалії розвитку кінцівок 2 12 2 14
05.11 Естетична хірургія кінцівок 6 24 6 36
  Іспит       4
 

Разом

369 811 208 1388
 

За додатковими програмами

     
1.

Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів

8 8
2.

Надання невідкладної медичної допомоги при екстремальних ситуаціях

8 8
 

Разом

16     16
 

УСЬОГО

385 811 208

 

1404

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

циклу спеціалізації лікарів-хірургів з “ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ ”

Коди курсу і розділу Назва курсу, розділу
01 ОСНОВИ  ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ
01.01  Фундаментальні принципи пластичної хірургії
01.01.01 Пластична хірургія. Історичний огляд, предмет та завдання, термінологія.
01.01.02 Організація роботи та оснащення відділення пластичної хірургії
01.01.03 Етика і пластичний хірург.
01.01.04 Правове забезпечення медичних послуг в галузі пластичної хірургії.
01.01.05 Анатомія і фізіологія шкіри і підшкірної жирової клітковини.
01.01.06 Особливості анатомія і фізіологія тканин, органів та систем у дітей.
01.01.07 Принципи загоєння ран, ПХО ран, фіксація тканин, техніка закриття ран.
01.01.08 Термічні та хімічні опіки. Відмороження.
01.01.09 Принципи пересадки шкіри. Біотехнологічні методи відновлення шкірного покриву. Шкірні місцеві клапті.
01.01.10 Патологічні рубці. Етіологія, патогенез, лікування та профілактика утворення патологічних рубців.
01.01.11  Дерматензія.
01.01.12  Використання алопластичних матеріалів для закриття ран.
01.01.13  Принципи лікування гнійних ран. Дренування ран.
01.01.14 Засоби консервативної косметології.
01.01.15 Анестезія при пластичних операціях.
01.01.14 Загальні ускладнення в пластичній хірургії
01.01.16 Комп’ютерне відеопрогнозування в пластичній хірургії.
01.01.17 Фотографія в пластичній хірургії.
01.01.18 Реабілітація, лікарська трудова експертиза.
01.01.19 Основи баріатричної хірургії.
01.01.20 Сучасні методи оцінки результатів лікування.
01.02 Трансплантація тканин
01.02.01 Використання оптичного збільшення в пластичній хірургії.
01.02.02 Види приладів для оптичного збільшення операційного поля.
01.02.03 Мікрохірургічний інструментарій, правила використання.
01.02.04 Шовні матеріали,  їх особливості та  застосування.
01.02.05 Основи  судинного  і мікросудинного шва.
01.02.06 Регенерація нервів та техніка шва і трансплантації нерва.
01.02.07 Основні принципи пересадки хряща.
01.02.08 Основні принципи пересадки жирової тканини.
01.02.09 Основні принципи пересадки кісткової тканини.
01.02.10 Мікросудинні васкуляризовані комплекси тканин.
01.02.11 Основні принципи хірургічної пересадки складних комплексів тканин.
01.02.12 Особливості пересадки фасціальних та шкірно- фасціальних клаптів.
01.02.13 Особливості пересадки м`язів і шкірно-м`язевих клаптів.
01.02.14 Основні донорські зони васкуляризованих комплексів тканин.
01.03 Ліпосакція і ліпофілінг
01.03.01 Теоретичні аспекти ліпосакції.
01.03.02 Технічне забезпечення та методики виконання ліпосакції.
01.03.03 Теоретичні аспекти ліпофілінгу.
01.03.04 Технічне забезпечення та методики виконання ліпофілінгу
Ускладнення після ліпосакції та ліпофілінгу їх профілактика та лікування
01.04 Ін’єкційна контурна пластика
01.04.01 Матеріали для ін’єкційної контурної пластики
01.04.02 Технічне забезпечення та методики виконання ін’єкційної контурної пластики
01.04.03 Ускладнення після ін’єкційної контурної пластики їх профілактика та лікування
02 ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ ГОЛОВИ І ШИЇ
02.01 Фундаментальні принципи пластичної хірургії голови і шиї
02.01.01 Клінічна та топографічна анатомія голови і шиї.
02.01.02 Естетичні пропорції обличчя.
02.01.03 Комп’ютерне відеопрогнозування в пластичній хірургії голови і шиї.
02.01.04 Фотографія в пластичній хірургії голови і шиї.
02.01.05 Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія в пластичній хірургії голови і шиї.
02.01.06 Анестезія в пластичній хірургії голови і шиї.
02.01.07 Особливості загоєння ран голови і шиї.
02.01.08 Техніка роботи з м’якими тканинами голови і шиї.
02.01.09 Шкірні трансплантати та місцеві клапті голови і шиї.
02.01.10 Рубці голови і шиї та їх корекція.
02.01.11 Лазери в пластичній хірургії обличчя
02.02 Пластична хірургія при вроджених вадах голови і шиї
02.02.01 Вроджені вади розвитку вуха
02.02.02 Діагностика та лікування незарощення губи і піднебіння
02.02.03 Ринопластика при розщілині  губи
02.02.04 Черепно-щелепно-лицеві деформації
02.02.05 Геміфаціальна мікросомія: класифікація й методи лікування
02.03 Травми обличчя
02.03.01 Особливості пошкоджень різних зон обличчя, ПХО, принципи хірургічного лікування
02.03.02 Поєднані та комбіновані ураження голови і шиї та принципи хірургічного лікування.
02.04 Основи реконструктивних операцій в області обличчя
02.04.01 Злоякісні і доброякісні новоутворення шкіри обличчя: діагностика і лікування.
02.04.02 Мінімально інвазивні підходи і шкірні трансплантати при реконструкції шкірних покривів голови і шиї.
02.04.04 Місцеві та регіональні шкірні клапті  для реконструкції голови і шиї.
02.04.05 Васкуляризовані комплекси тканин для реконструкції голови і шиї.
02.04.06 Дерматензія при реконструкції голови й шиї.
02.04.07 Реконструкція нижньої щелепи.
02.04.08 Реконструкція носа.
02.04.09 Реконструкція вуха.
02.04.10 Реконструкція губ.
02.04.11 Реконструкція параорбітальних областей.
02.04.12 Лікування й реанімація паралізованого обличчя.
05.05 Естетична хірургія обличчя
02.05.01 Інтегральна естетична оцінка обличчя.
02.05.02 Сучасні підходи до естетичної хірургії верхньої частини обличчя.
02.05.03 Сучасні підходи до естетичної хірургії середньої частини обличчя.
02.05.04 Сучасні підходи до естетичної хірургії нижньої частини обличчя.
02.05.05 Сучасні підходи до естетичної хірургії шиї.
05.05.06 Пластика верхніх і нижніх повік.
05.05.07 Ліпосакція обличчя та шиї.
02.05.08 Дермабразія та хімічні пилінги обличчя.
02.05.09 Лазерна корекція обличчя.
02.05.10 Ін’єкційні матеріали та  імплантати для корекції складок обличчя
02.05.11 Використання ботулотоксину типу А (ботокс, диспорт) при зморшках обличчя.
02.05.12 Естетичні імплантати для обличчя.
02.05.13 Методики заміщення волосся.
02.05.14 Естетична отопластика.
02.05.15 Косметична хірургія обличчя  азіатського типу.
02.05.16 Естетична хірургія губ.
02.05.17 Ускладнення в естетичній хірургії обличчя.
02.06 Функціональна і естетична хірургія носа
02.06.01 Анатомія та фізіологія носа.
02.06.01 Анато-функціональна та естетична оцінка носа.
02.06.03 Основні принципи ринопластики.
02.06.04 Відкрита ринопластика.
02.06.05 Корекція кісткового зводу носа.
02.06.06 Корекція середнього зводу.
02.06.07 Хірургія кінчика носа: внутрішньоносовий доступ .
02.06.08 Реконструктивна хірургія носової перетинки.
02.06.09 Коригуючі втручання при гіпертрофії носових раковин.
02.06.10 Ускладнення після ринопластики.
02.06.11 Вторинна ринопластика.
   
03 ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ ТУЛУБА
03.01 Фундаментальні принципи пластичної хірургії тулуба
03.01.01 Анатомо-функціональні особливості тулуба.
03.01.02 Поверхневі новоутворення в області тулуба.
03.01.03 Особливості рубців в різних ділянках тулуба.
03.01.04 Особливості анестезіологічного забезпечення у пластичній хірургії тулуба.
03.02 Пластична хірургія при вроджених вадах тулуба
03.02.01 Відновлювальні операції на тулубі з приводу вроджених вад розвитку.
03.02.02 Транссексуалізм та пластичні операції при його корекції.
03.02.03 Особливості реконструкції зовнішніх статевих органів.
03.03  Пластична та реконструктивна хірургія тулуба
03.03.01 Реконструкція грудної стінки.
03.03.02 Хірургічне лікування дефектів тканин грудної стінки.
03.03.03 Хірургічне лікування дефектів тканин черевної стінки.
03.03.04 Хірургічне лікування дефектів тканин сідничної області.
03.04 Естетична хірургія тулуба
03.04.01 Особливості ліпосакції в області тулуба та методика її виконання.
03.04.02 Принципи ліпофілінгу та його техніка.
03.04.04 Абдомінопластика, її види та техніка виконання.
03.04.05 Торсопластика (підтяжка тулуба).
03.04.06 Зміни форми сідниць шляхом ендопротезування та ліпофілінгу.
03.04.07 Підтяжка сідниць
03.04.08 Естетична пластика зовнішніх статевих органів.
04 ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
04.01 Фундаментальні принципи пластичної хірургії молочної залози
04.01.01 Прикладна анатомія молочної залози.
04.01.02 Техніка роботи із м`якими тканинами молочної залози.
04.01.03 Діагностика та лікування захворювань молочної залози.
04.01.04 Ідеальні груди. Критерії оцінки.
04.01.05 Новоутворювання молочної залози. Принципи хірургічного лікування.
04.01.06 УЗД, МРТ та комп`ютерна діагностика в хірургії молочної залози
04.01.07 Фотографія при мамопластиці.
04.01.08 Особливості анестезіологічного забезпечення у пластичній хірургії молочної залози.
04.02 Мастопексія
04.02.01 Птоз молочної залози: фактори та класифікація.
04.02.02 Головні принципи мастопексії та профілактика птозу.
04.02.03 Вертикальна мастопексия.
04.02.04 Періареолярна мастопексия.
04.02.05 Мастопексія та ендопротезування.
04.02.06 Ускладнення після мастопексії.
04.03 Аугментаційна мамопластика
04.03.01 Основні показання та мета аугментаційної мамопластики.
04.03.02 Ендопротези та принципи їх підбору.
04.03.03 Доступи при ендопротезуванні, переваги та недоліки.
04.03.04 Техніки операції аугментаційної мамопластики та післяопераційна реабілітація.
04.03.05 Безпосередні та віддалені ускладнення аугментаційної мамопластики, їх профілактика та лікуванння.
04.03.06 Повторні та коригуючі операції після аугментаційної мамопластики.
04.04 Редукційна мамопластика
04.04.01 Редукційна мамопластика – показання та головна мета операції.
04.04.02 Вертикальна техніка редукційної мамопластики.
04.04.03 Періареолярна техніка.
04.04.04 Т-техніка редукційної мамопластики.
04.04.05 Ліпосакція та зменшуюча мамопластика.
04.04.06 Безпосередні та віддалені ускладнення редукційної мамопластики, їх профілактика та лікування.
04.05 Аномалії розвитку грудей
04.05.01 Асиметрія молочних залоз – клінічна оцінка та класифікація. Особливості передопераційного планування.
04.05.02 Синдром Поланда – принципи хірургічного лікування.
04.05.03 Хірургічне лікування тубулярних грудей.
04.05.04 Гінекомастія – діагностика, класифікація, особливості хірургічного лікування.
04.05.05 Корекція сосково-ареолярного комплексу при вадах розвитку.
04.06 Реконструкція грудей
04.06.01 Одночасна та віддалена реконструкція грудей – показання та етапи оперативних втручань.
04.06.02 Види мастектомій та резекцій. ланування реконструктивної операції.
04.06.03 Реконструктивні операції із застосуванням синтетичних матеріалів, особливості операцій.
04.06.04 Експандерна техніка при реконструкції грудей, можливості та ускладнення.
04.06.05 Реконструкція грудей складними комплексами тканин.
04.06.06 «TRAM»-клапоть у реконструкції грудей – показання, варіанти його використання, переваги та недоліки.
04.06.07 Ускладнення після реконструкції грудей та їх можлива профілактика.
04.06.08 Реконструкція сосково-ареолярного комплексу.
05 ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ КІНЦІВОК
05.01 Особливості анатомії та функції верхньої кінцівки та кисті
05.01.01 Верхня кінцівка, як орган пізнавання та трансформації оточуючого світу
05.01.02 Морфо – функціональна характеристика шкірних покровів різних ділянок верхньої кінцівки; чутливість, її види, автономні зони чутливості шкіри
05.01.03 М’язи верхньої кінцівки та їх інервація
05.01.04 Кровообіг в кисті та пальцях, артеріальні долоневі дуги та їх значення
05.01.05 Біомеханіка рухів кисті та пальців, види захватів
05.02 Дослідження функції нормальної та ушкодженої кисті
05.02.01 Вимір об’єму рухів (гоніометрія) та сили різних захватів
05.02.02 Клінічна діагностика порушень різних видів чутливості
05.02.03 Порушення рухів та чутливості при перериванні периферичних нервів кінцівок та травм сухожилля
05.02.04 Поняття хронічної ішемії та її прояви, холодова інтолерантність
05.02.05 Інструментальні методи діагностики – доплерографія, селективна ангіографія, реовазографія, рентгенографія, МРТ, КТ, електроміографія
05.02.06 Оцінка функції верхньої кінцівки, кисті та пальців після їх ушкоджень
05.03 Принципи та особливості оперативних втручань на кисті
05.03.01 Регіонарна анестезія кисті,  її види та анестетики для неї, можливі  ускладнення
05.03.02 Раціональні розрізи на кінцівках, правила закриття, дренування та післяопераційного спостереження за ранами
05.03.03 Іммобілізація кінцівок, види, матеріали для виготовлення імобілізаційних конструкцій
05.03.04 Основи терапії кисті — лікувальна фізкультура та дозовані рухи  після хірургічних втручань та травм, фізиотерапія
05.04 Захворювання кисті та пальців
05.04.01 Гнійні захворювання кисті та пальців
05.04.02 Пухлинні захворювання кисті та пальців
05.04.03 Зміни кисті та пальців при системних захворюваннях
05.04.04 Нейрокомпресійні синдроми верхніх кінцівок
05.05 Ураження кістково-суглобових структур кисті та пальців
05.05.01 Переломи  кісток передпліччя,  кисті та пальців
05.05.02 Незрощення та уповільнене зрощення переломів; переломи Беннета та Роналдо
05.06 Травми периферійних нервів кінцівок та їх наслідків
05.06.01 Регенерація нервів та її характеристики, діагностика та терміни відновлення,  види ушкодження периферійних нервів
05.06.02 Епіневральний, периневральний шов нервів, аутонейропласттика за Міллезі, невротизація та її види
05.06.03 Пошкодження плечового сплетіння
05.06.04 Реабілітація та консервативне лікування після втручань на периферійних нервах
05.07 Лікування ушкоджень сухожилково-м’язового та суглобового апарату пальців та кисті
05.07.01 Особливості будови та трофіки сухожилкової тканини
05.07.02 Розподіл сухожиль згиначів та розгиначів пальців кисті на зони
05.07.03 Сухожильні шви, їх характеристика
05.07.04 Тендопластика, її види та джерела пластичного матеріалу для тендопластики
05.07.05 Ушкодження капсулярного апарату пальців кисті – діагностика, лікувальна тактика
05.07.06 Розгинальні та згинальні контрактури пальців кисті шкірного,  сухожильного, суглобового та змішаного генезу
05.08 Травматичні відчленування кінцівок та їх сегментів, місцевий гіпертензійно ішемічний синдром
05.08.01 Повне та неповне травматичне від членування сегментів кінцівок
05.08.02 Холодова та теплова ішемія, правила зберігання та транспортування відчленованного сегмента кінцівки, показання та протипоказання для реплантацій
05.08.03 Технічні аспекти реплантації сегментів кінцівок
05.08.04 Післяопераційний моніторинг та лікування після реплантації, диференційна діагностика тромбозу та спазму судин після реплантації
05.08.05 Поняття про реперфузійний синдром, його види, ускладнення та лікування
05.08.06 Травматичне відчленення кінчиків пальців, можливості їх відновлення
05.08.07 Ішемічні контрактури Фолькмана та власних м’язів кисті
05.09 Пересадка клаптів на кінцівках та усунення контрактур
05.09.01 Складні та прості клапті
05.09.02 Розподіл клаптів згідно з системою кровообігу, зв’язку з донорською зоною та за функцією
05.09.03 Атипові варіанти включення клаптів в кровообіг
05.09.04 Контрактури кінцівок після травм й термічних уражень та принципи хірургічного лікування
05.10 Аномалії розвитку кінцівок
05.10.01 Класифікації аномалій розвитку кінцівок та  роль реконструктивної хірургії в їх лікуванні
05.10.02 Неадекватність та відсутність 1 пальця, надкомплектний 1 палець
05.10.03 Зменшення та відсутність довгих пальців кисті
05.10.04 Синдактилія та синдром амніотичних перетинок
05.10.05 Гігантизм кінцівок та їх сегментів
05.10.07 Розщеплення кисті та її центральні дефекти; викривлення пальців
05.10.08 Променева клишорукість та дефіцит ульнарної частини верхньої кінцівки
05.11 Естетична хірургія кінцівок
05.11.01 Хірургічні можливості відновлення кінчиків пальців після їх травматичних деформацій
05.11.02 Використання дермотензійних технологій на кінцівках
05.11.03 Брахіопластика
05.11.04 Омолоджувальні операції на кисті
05.11.05 Підтяжка стегон
05.11.06 Зміна форми гомілки шляхом ендопротезування
05.11.07 Зміна форми гомілки шляхом ліпофілінгу
05.11.08 Зміна форми гомілки шляхом селективної денервації

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

циклу спеціалізації лікарів-хірургів з “ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ ”

 

Пластичні та реконструктивні операції при післятравматичних і післяопераційних дефектах:

 • Видалення злоякісних і доброякісних новоутворень шкіри.
 • Вільна пересадка шкіри.
 • Місцева шкірна пластика.
 • Пересадка шкірних клаптів на ніжці.
 • Аутопластика острівцевими клаптями.
 • Пластика слизової оболонки.
 • Пересадка фасції.
 • Пересадка хряща.
 • Пересадка жирової тканини.
 • Пересадка кісткової тканини.
 • Пластика нервів і шов нерва.
 • Пластика судин і судинний шов.

Пластичні та реконструктивні операції на обличчі:

 • Пластика при розщілинах верхньої губи і неба.
 • Реконструкція вушної раковини.
 • Пластика при серединних кістах та норицях шиї.
 • Пластика при кривошиї.
 • Корекція губ.
 • Пластика при перепончатій шиї (птерігіумі).

Естетичні операції на обличчі:

 • Підтяжка шкіри обличчя.
 • Втручання на поверхневій м’язево-апоневротичній системі.
 • Пластика шиї.
 • Омолодження підборіддя.
 • Омолодження лоба.
 • Підтяжка брів.
 • Блефаропластика.
 • Отопластика.
 • Ринопластика.
 • Ендоскопічні омолоджуючі операції на обличчі.
 • Пластика губ.
 • Корекція носо-губних складок.
 • Ліпоаспірація підборіддя, щік, шиї.
 • Корекція форми губ ін’єкційним методом.
 • Корекція форми обличчя ін’єкційним методом.
 • Корекція носо-губних складок та деяких зморшок лоба ін’єкційним методом.
 • Лазерна дермабразія обличчя.
 • Хімічні пілінги обличчя та шиї.
 • Механічна дермабразія обличчя.

 

Пластичні та реконструктивні операції на тулубі:

 • Пластика при дефектах поверхневих тканин грудної стінки.
 • Пластика при дефектах поверхневих тканин передньої черевної стінки.
 • Пластика при дефектах поверхневих тканин сідничної області.
 • Реконструкція зовнішніх статевих органів.
 • Відновлювальні операції на тулубі і кінцівках з приводу вроджених вад розвитку.

Естетична хірургія тулуба

 • Ліпосакції тулуба і нижніх кінцівок.
 • Виконання абдомінопластики.
 • Виконання торсопластики (підтяжка тулуба).
 • Ендопротезування сідниць та їх підтяжка.
 • Виконання ліпофілінгу сідниць.
 • Пластика зовнішніх статевих органів.

Реконструктивні операції на молочних залозах:

 • Видалення доброякісних новоутворень.
 • Пластика при дефектах поверхневих тканин молочної залози місцевими тканинами.
 • Пластика інфрамамарної складки.
 • Дерматензія із попереднім підбором експандерів.
 • Реконструкція сосково-ареолярного комплексу.
 • Аутопластика при дефектах тканин молочної залози за допомогою транспозиції клаптів.
 • Вільна пересадка складних комплексів тканин при реконструкції грудей.

Естетичні операції на молочних залозах:

 • Ліпофілінг при корекції форми грудей.
 • Ліпоаспірація при зменшенні об`єму залози.
 • Техніка «round-block».
 • Видалення рубців.
 • Підбір форми та об`єму імплантів для аугментаційної мамопластики.
 • Аугментаційна мамопластика із інфрамаммарного доступу з формуванням субгляндулярної, ретропекторальної та субфасціальної порожнини для імплантів.
 • Періареолярна аугментаційна мамопластика.
 • Аксілярна аугментаційна мамопластика.
 • Вертикальна мастопексія.
 • Періареолярна мастопексія.
 • Мамопластика при тубулярності грудей.
 • Редукційна мамопластика на верхній живлячій ніжці.
 • Редукційна мамопластика на нижній живлячій ніжці.
 • Хірургічна корекція гінекомастії у поєднанні із ліпосакцією.
 • Корекція сосково-ареолярного комплексу.
Пластична хірургія кінцівок
 • Гоніометрія кінцівок.
 • Визначення рухів сухожиль згиначів пальців кисті
 • Визначення рухів сухожиль розгиначів пальців кисті.
 • Визначення різних видів чутливості.
 • Оцінка функції пальців кисті за системою “ASSH-TAM”.
 • Оцінка функції верхньої кінцівки за системою DASH.
 • Класифікація ушкодження за системою “Tic-Tac-Toe”.
 • Проведення тесту на вправність пальців кисті за Jebson .
 • Проведення інструментального тесту на вправність пальців кисті.
 • Застосування топографо-анатомічних орієнтирів кінцівок.
 • Виконання остеосинтезу шпицями на стимуляторі.
 • Виконання остеосинтезу за Вебером на стимуляторі.
 • Виконання остеосинтезу кортикальними гвинтами на стимуляторі.
 • Виконання остеосинтезу гвинтами та платівками на стимуляторі.
 • Виконання провокативних тестів на кисті та пальцях.
 • Проведення тесту Алена на кисті.
 • Накладання мікрохірургічного шва на стимуляторі.
 • Накладання різних видів сухожильного шва на симуляторі .
 • Користування операційним мікроскопом.
 • Користування бінокулярними лінзами.
 • Користування мікрохірургічними інструментами.
 • Визначення кровотоку з використанням датчика Доплера.
 • Виконання шкірної пластики на стимуляторі.
 • Рентгендіагностика ушкоджень кісткового апарату кисті та пальців.
 • Проведення тесту на визначення ушкоджень періферічних нервів.
 • Проведення ранньої динамічної реабілітації за Kleinert.
 • Проведення ранньої динамічної реабілітації за Dura.n
 • Проведення лікувальної фізкультури на суглобах пальця.
 • Проведення лікувальної фізкультури на кисті.
 • Проведення масажу кисті та пальців.
 • Виготовлення імобілізаційних конструкцій з гіпсових матеріалів.
 • Виготовлення імобілізаційних конструкцій з швидкотвердіючих полімерних матеріалів Scotch cast та Soft  Cast.
 • Виготовлення шин із термопластичного матеріалу Turbocast.
 • Закриття дефектів тканин нижньої кінцівки.
 • Усунення молотоподібної деформації пальців стоп.
 • Зміна форми гомілки шляхом ендопротезування.
 • Пластика внутрішньої поверхні стегон.
 • Усунення вальгусної деформації перших пальців стоп.

 

Почему ученики выбирают именно нас?

Профессиональная
опытная команда
Безупречная
репутация
Высший уровень
акредитации моз
Честная цена
без доплат
Европейский
уровень клиники
Индивидуальный
тариф для вас
Уникальное 3D
моделирование
В стоимость
все включено

Тысячи учеников прошли у нас обучение и очень довольны. Доверьтесь профессионалам, звоните и записывайтесь на обучение в Украинскую академию пластической хирургии:

+38 (067) 220-20-96 Ежедневно с 08:00 до 21:00

ПОВЫСЬТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ
ВМЕСТЕ С НАМИ!

ЗАПИШИТЕСЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ:

Пластическая хирургия от профессионалов

Обучение пластической хирургии мирового уровня доступно в Украине

Андрей Харьков

Пластический хирург с мировым именем, доктор медицинских наук, член Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, член Американской Академии Косметической Хирургии, действительный член Европейской Академии Лицевой Пластической Хирургии, действительный член Европейского Общества Ринопластики.

Руководитель Медицинского центра лечения, обучения и научной деятельности «Украинская академия пластической хирургии». Более 14 000  успешных операций!

Хаял Джафаров

Доктор Хаял Джафаров — опытный пластический хирург, который имеет опыт более 7-ми лет в области пластической хирургии. Получил медицинское образование в Украине. Окончил Национальный Медицинский Университет имени А. А. Богомольца, и стабильно повышает свою квалификацию и практические навыки пластического хирурга за рубежом и в нашей стране.

Чайка Кирилл

Доктор Чайка Кирилл Владимирович – доцент, доктор медицинских наук, профессор кафедры гинекологии, репродуктологии и акушерства НМАПО им. П. Л. Шупика. Автор 17 патентов, более 150 научных монографий. Кирилл Владимирович специализируется на эндоскопической гинекологии, гистероскопии, вагинальной хирургии, урогинекологии, онкогинекологии.

Самойленко Геннадий

Пластический хирург эстетической, реконструктивной и восстановительной хирургии. Заведующий кафедры хирургии, эндоскопии и реконструктивно-восстановительной хирургии Донецкого национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор.
Стажировался в Selly Oak University Hospital (Бирмингем, Англия).
Ассистент кафедры госпитальной хирургии, доцент кафедры комбустиологии и пластической хирургии Донецкого национального медицинского университетат им. М. Горького.

Рыболов Евгений Михайлович

Опытный дерматолог и трихолог. Имеет вторую квалификационную категорию. Является учасником Украинской и Евразийской ассоциации трихологов. Успешно занимается лечением и коррекцией инфекционных, эстетических и косметических проблем волос и кожи в Украинской академии пластической хирургии в Киеве.

Шишкина Ольга Степановна

Заслуженный врач, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог.

Специалист в области общей медицины, диагност по ряду узких специализаций: кардиолог, терапевт, ЛОР.

Кожан Анатолий Иванович

Анестезиолог-реаниматолог высшей категории, кандидат медицинских наук, член Ассоциации анестезиологов Украины.
Имея более 35 лет опыта, обеспечил комфортное и безопасное проведение более чем 9 000 операций.

Нечипуренко Александр

Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, член ассоциации анестезиологов Украины. Опыт работы более 20 лет, обеспечил более 5000 операций. Владеет всеми методами анестезиологического обеспечения при разного рода хирургических лечениях.

Шевага Александр Ярославович

Кандидат медицинских наук, доктор акушер-гинеколог высшей категории.

Доктор занимается эстетической хирургией в гинекологи: проводит диагностику репродуктивного здоровья лапаротомические и трансвагинальные оперативные вмешательства, является специалистом по онкогинекологии.

Пинчук Василий Дмитриевич

Доктор медицинских наук. Профессор. Врач-хирург высшей категории.
Директор частной клиники, профессор кафедры комбустиологии и пластической хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика
Хирург высшей категории. Доктор медицинских наук. Автор 185 научных публикаций.
Президент Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных i эстетических хирургов.

Копчак Андрей Влвдимирович

Андрей — черепно-челюстно-лицевой хирург, доктор медицинских наук.
Член ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов Украини. Член ассоциации имплантологов Германии. Член ассоциации остеосинтеза черепно- челюстно -лицевой областии (AOCMFS). Стаж работы более 17 лет.

Галич Сергей Петрович

Доктор медицинских наук, хирург высшей категории, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Доцент кафедры комбустиологии и пластической хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика. Главный внештатный специалист МОЗ Украины по направлению «Пластическая и реконструктивная хирургия». Вице-президент Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Имеет за плечами более 35 лет лет опыта, успешно провел более 44000 операций в этой области.

Олег Никонюк

Олег Владимирович Никонюк с отличием окончил Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца по специальности «Лечебное дело» в 1987 году. На базе кафедры факультетской хирургии прошел обучение в клинической ординатуре по специальности «Хирургия». Имеет огромный опыт работы как в ургентной так и в плановой хирургии. Врач-хирург высшей категории, флеболог, сертифицированный член ассоциации сосудистых хирургов, флебологов и ангиологов Украины. Опыт лечебной практики более 33 лет.

Тысячи учеников прошли у нас обучение и очень довольны. Доверьтесь профессионалам, звоните и записывайтесь на обучение в Украинскую академию пластической хирургии:

+38 (067) 220-20-96 Ежедневно с 08:00 до 21:00

Контакты Украинской академии
пластической хирургии

Наш телефон:+38(067)220-20-96Наш адрес:Киев, ул. Маршала Рыбалко, 11БEmail:info@uaps.in.ua

Ваш телефон

Ваш e-mail

Ваш вопрос

Оставьте Ваш номер,
мы перезвоним:

Спасибо, что выбрали нас!

Закрыть


Спасибо за Вашу заявку и доверие!


Мы скоро перезвоним Вам.

А пока можете скачать наш прайс для ознакомления:


Скачать прайс (XLSX)

Открыть прайс в PDF

Скачать прайс (ZIP)
Закрыть